Giriş

Ne çok acı var (Cahit Zarifoğlu)

İnsanoğlu, kendisini kainat ve tabiat içerisinde bilinçli bir varlık olarak fark ettiği ilk günden itibaren, nereden gelip nereye gittiğini, kainatın ve bu kainat içinde kendi varlığının yeri ve anlamının ne olduğunu, nasıl bir süreç ve sonla karşılaşacağını, kısacası kendisini nelerin beklediğini sürekli merak etmiştir. Sokrates’in dediği gibi; “sorgulanmamış bir hayat yaşanılmaya değer değildir”.
İnsanlık tarihi boyunca, kainatın ve hayatın nasıl ortaya çıktığı ve bu ortaya çıkışta herhangi bir amaç olup olmadığı sorusu, bilim, felsefe ve ilahiyat çevrelerinin en temel araştırma ve tartışma konularından birisi olmuştur.
İnsanın; kendisi, diğer varlıklar ve sığındığı-tapındığı varlık ile alakalı davranışlarının, onu sağlıklı bir şekilde yaşatacak ve mutlu edecek bir şekilde tanzim edilmesi gerekmektedir. Bu düzenleme; ya insan aklının ürettiği bir fikir üzerinden, ya da insan aklına eklenen daha üst bir aklın, yani vahyin katkısıyla olacaktır.
İnsanlığın çok çeşitli problemlerini istikrarlı bir şekilde; eşyanın ve insanın tabiatına uygun, akla yatkın, kalbi tatmin edici fikir ve hükümlerin çözebileceği aşikardır. Bu özellikleri taşıyan fikirler ve düşünceler toplamına dünya görüşü veya ideoloji denildiği malumdur. Bir dünya görüşü; insan, hayat ve kainat hakkındaki temel fikirlerden ve problemlere ürettiği çözüm şekillerinden oluşur. Sağlıklı bir dünya görüşü; bilim, akıl ve ortak evrensel insanlık değerlerine dayanmak durumundadır.
İnsan aklının ürettiği çözümler; aklın, duyuların ve veri elde edilen çevrenin sınırlı olması hasebiyle, tabii olarak sınırlı ve değişken olmak durumundadır. Temel özelliği kısıtlılık ve değişkenlik olan fikirlerle, insanlığın kadim sorularına tatminkar cevaplar verebilmek ve devasa problemlerini istikrarlı bir şekilde çözebilmek mümkün görünmemektedir. Bu özellikleri taşıyan bir dünya görüşünün, tek başına insan aklı tarafından üretilemeyeceği, ilahi bir bilginin (vahyin) desteğine ihtiyacı olduğu da aşikardır. Biri diğerini tamamladığı için, din ve bilim arasında gerçek bir karşıtlığın olması mümkün değildir.
İnsanın yeryüzündeki bu serüveninde, Yaratıcı’ya, hemcinslerine, eşya ve tabiata karşı sorumlulukları ve bu çerçevede çok boyutlu ilişkileri söz konusudur. İnsan-Allah, insan-insan, insan-toplum, insan-eşya ve insan-tabiat ilişkilerini düzenlerken nasıl davranması, neleri yapıp, neleri yapmaması gerektiğinin hükmü ve bilgisi, insana vahiy yoluyla bildirilmiştir.
İnsanın tarifi ve konumunu tayinde, aklı tek otorite olarak kabul eden ve böylece büyük bir sapmaya sürüklenen Batı medeniyeti, pozitivist seküler paradigmaya dayanarak ürettiği kapitalizm ve komünizm gibi azgın sistemlerin egemenliğinde, dünyayı kan ve göz yaşına boğmuş, insanlığa büyük ıstıraplar yaşatmış ve halen de yaşatmaya devam etmektedir. Şu anda dünyanın büyük bir kısmına, bu şekilde üretilmiş iki büyük ideoloji hakimdir. Kapitalizmin, sosyalizme göre daha baskın pozisyonda olduğu günümüzde, en azından insaf sahipleri için, dünyamızın sağlıklı ve mutlu olduğunu söyleyebilmek, her halde hiç de kolay olmayacaktır.
Hıristiyanlığın, dünyevi otoritenin emrine girerek, Ortaçağ boyunca insanlara uygulanan zulme ortak olmasına tepki olarak gelişen laiklik ve onun uygulanma şekli olan kapitalizmin, dünyayı ne hale getirdiği ortadadır. Hıristiyanlık Hz. İsa’yı (a.s) ve ruhbanı ilahlaştırırken, aydınlanma, Tanrı’nın yerine insanı koyarak onu ilahlaştırdı. Kilisenin tasallutundan kurtulan insanlık, çok geçmeden, “bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler” diyen liberal felsefenin doğurduğu kapitalizmin boyunduruğu altına girmiştir. Kapitalizme tepki olarak gelişen ve zamanla büyük oranda kapitalistleşen sosyalizm de, insanın temel problemlerine kalıcı çözümler üretebilmekten uzak gözükmektedir.
Bir bilim adamının, aynı zamanda bir yaratıcı inancına sahip olamayacağı, başka bir ifadeyle, inançlı bir kişinin bilim yapamayacağı şeklindeki asılsız iddia ve yaklaşımlar sebebiyle, bilim ile inanç arasına kalın duvarlar örülmüş, bilimsel verilerin hiçbir şekilde bir Yaratıcı’nın var ya da yok olduğuna dair bir şey söyleyemeyeceği yargısından hareketle, din ve bilim birbirinden ayrı disiplinler olarak algılanmıştır. Oysa düşünce ve bilim tarihinde öne çıkan; Galileo, Newton, Einstein gibi en önemli sima ve dehalar, kainatı, Üstün bir Kudret tarafından yaratılan bir laboratuvar olarak algılamış ve evrenin incelenmesinin kişiyi bir Yaratıcı’nın varlığına ulaştıracağına inanmışlardır.
Astronomi, fizik, kimya ve biyoloji gibi temel bilimlerde ortaya çıkan gelişmeler, gerek kainatın, gerekse hayatın kökenine dair yapılan tüm açıklamaların, ancak Yüce bir Yaratıcı’nın varlığıyla anlam kazandığını göstermekte ve bu gerçek önde gelen ve saygın birçok bilim adamı tarafından da desteklenmektedir.
Ne yazık ki, 19. yüzyılla birlikte tıp felsefeden uzaklaştıkça ve teknolojik gelişmeler hızlandıkça, hekimlik de şekil ve anlam değiştirmiştir. Hele vahşi kapitalizmin pençesine aldığı toplumlarda, en önemli şeyin para olduğu imajı yerleştikçe, ilk günden beri kutsal olarak bilinen hekimlik mesleği de, maalesef bu yozlaşmadan kendi payına düşeni almıştır. Giderek, hastaya bir insan olarak bakmak yerine, para karşılığı işlem yapılacak bir meta veya müşteri olarak bakılmaya başlanmış, yıllar önce edilen yeminler unutularak, yeni tanrı olarak belirlenen para için her türlü olmaz iş yapılmaya başlanmıştır. Tıp etiğiyle hiçbir şekilde bağdaştırılamayacak olan bu anlayış giderek yaygınlaşmış ve sonunda hoş görülebilir bir hal almıştır. Esas hedefi, hayatı iyileştirmek olan tıbbın kutsal idealleri unutulmuş, insanın zaafları, cehaleti ve tembelliği, büyük kârlar elde etmek için kullanılabilecek fırsatlar olarak görülür olmuştur.
Bilginin, malın, sermayenin ve insanın, politika ve ekonominin sınırlarını aşan akışı olarak tarif edilen küreselleşme; coğrafi sınırları önemsiz hale getirmesinin yanı sıra, mesafeleri de inanılmaz derecede kısaltmış, bu gelişmelerden sağlığın da etkilenmesi kaçınılmaz olmuştur. Maalesef günümüzde insan sağlığı, tüketim ekonomisinin temel suistimal konularından birisi hâline gelmiş, tıp endüstri hâline gelince de, sağlık felsefesi ve etiği çökmüştür.
Bilhassa ruh ve akıl sağlığı bakımından, bugün bütün bir insanlık hastadır. Dünyada on küsur ayrı medeniyet var ama, Batı medeniyeti her yere hakim olmuş durumda. Batı; parayı, zenginliği, konforu, zevki, hazzı ve hızı ana değerler olarak kabul etmektedir. Bugün insanlığın dörtte birini oluşturan sanayileşmiş kesim, dünya zenginliğinin %85’ini elinde tutmakta, 500 civarındaki bir avuç varlıklı insan, 3 milyar dolayındaki yoksul insanın geliri kadar bir serveti paylaşmaktadır. Araştırmalara göre; bir Amerikalı, gelişmekte olan bir ülke vatandaşından 56 kat fazla enerji, 50 kat fazla çelik, 170 kat fazla kauçuk ve kağıt, 5 kat fazla tahıl tüketiyor. Bir ABD vatandaşı, bir İngiliz’in 2 katı, bir Afrikalı’nın ise 24 katı doğal kaynak tüketmektedir.
Dünya nüfusunun yarısı, günde 2 dolardan az gelir elde etmektedir. Asya, Afrika ve Güney Amerika toprakları, dünya tarım üretiminin yarısını karşılamasına rağmen, bu bölgelerde yaşayan 1 milyar insan açlıkla boğuşmaktadır. Bugün 6 saniyede bir çocuk açlık yüzünden ölüyor. Tüm bu sefaletin bitmesi ve açlık çeken bunca insanın karınlarını doyurabilmeleri, başkalarının sırtından zevk ve sefa süren toplumların gözlerinin doymasına bağlı ne yazık ki! Çoğu yerde insanların en büyük lüksü, sadece temiz su kaynaklarına ulaşabilmek oluyor. Öte taraftan, Amerika’daki golf sahalarının sulanması için sarf edilen su miktarının, Afrika ülkelerindeki su sorununu büyük oranda çözebilecek düzeyde olduğu görülüyor.
Dünyadaki araştırma kaynaklarının %90’ı, dünya nüfusunun %10’unu etkileyen sorunlar için kullanılmaktadır. Aynı adaletsiz paylaşım, sağlık sektöründe çok daha belirgindir. Bu ileri derecede dengesiz ve adaletsiz dağılım; hem zengin hem de fakir kesimlerin farklı şekillerde hastalanmalarına ve mutsuz olmalarına yol açmaktadır. Dünya, 7 milyarlık insanlık aleminin sofrasıdır. Zengin ve obur insanların bir kısmı, bu sofrada ihtiyaçlarından fazla yerse, bir kısım insanlar aç kalacak, fazla yiyenler ise obez olacak!
Güçlü sektörler tarafından beslenen tıp ve bilimin dayattığı görüşlere, ancak cılız seslerle karşı konulabiliyor. Birçok konuda tıbba yanıldığını söyleyebilecek araştırma yapmak, ekonomik ve teknik yetersizlikler sebebiyle neredeyse imkansız durumdadır.
Tıp eğitiminde sıklıkla, koruyucu hekimliğin tedavi edici hekimliğe göre daha kolay, daha etkili, daha ucuz olduğu vurgulanıp durmasına rağmen modern tıp, sağlığa değil, hastalığa önem vermektedir. O, hemen bütün mesaisini hastalıklara, onların semptomlarını belirleme ve tedavi etmeye harcamaktadır. Modern tıp, hastalıkların anormal yapısı ve gelişimiyle, geleneksel tıp ise daha çok sağlığın hastalıkları önleyici gücüyle ilgilenmektedir.
Bugün modern tıp, insanları iyileştirmek tekeline sahip olduğuna inanıyor ve bunu her fırsatta savunuyor. Modern tıbba göre iyileştirme, hastalığa ait belirtilerin ortadan kaldırılmasıdır. Sebebi bulamayıp belirtileri ortadan kaldırmak ise, çöpleri halının altına süpürerek evde çöp olmadığını, evin tertemiz olduğunu iddia etmekten başka bir şey değildir. Kullandığı modern rasyonel yöntemler dışındaki tedavi yöntem ve örneklerini hurafe veya tesadüf ilan edip, insanlığın onbin yıllık tecrübesini küçümseyen modern tıp biliminin, aslında kendisi hasta durumdadır. Biz gerçek hastalığı değil, müdahale edilmemesi gereken belirtileri tedavi ederken, daha doğrusu, vücudun gönderdiği imdat sinyallerini sustururken, hatayı insan vücudunda, vücudun sözde eksikliği ya da bozukluğunda arıyoruz. Bilimin ve modern tıbbın halktan uzak ve tepeden bakan tavırları ise, bu gelişim esnasında şarlatanlara zemin hazırlamakta, böylelikle modern tıp etkinlik ve otoritesini yitirmektedir.
Geleneksel tıbbın, bugünkü tıbba kıyasla daha az bilgi, fakat daha çok tecrübe, ilim, ahlak ve vicdan ile üstesinden geldiği sağlık sorunları için bugün modern tıp, bilgide detaycı bütünlükten uzak ve etik açıdan yüzeysel bir yaklaşım sergiliyor. Geleneksel tıptaki hekimin hastaya şefkat gösterdiği, hastanın da hekime ve ilmine hürmet ettiği tabloyla kıyaslandığında; bugün hekim-hasta ilişkilerinin, sözlü ve fiziksel şiddet düzeyinde vardığı nokta oldukça düşündürücüdür! Bu gidişat değişmezse; başhekimlerimiz makamlarında, cerrahlarımız ameliyathanelerinde, doktorlarımız muayene odalarında, sağlık personelimiz ambulanslarında saldırı ve ölüm tehdidi altında görev yapmaya, daha doğrusu yapmaya çalışmaya devam edecekler!
Dünyada yıllık antibiyotik pazarı 45 milyar doları, antidepresan pazarı ise 15 milyar doları geçmiştir. Çoğu yararlı olan mikroorganizaların tamamını düşman kabul eden, varlığını kabul bile etmediği veya önemsemediği ruhun sıkıntılarını paraya tahvil etme anlayışının sonucudur bu! Sayısız yan etkiye sahip bu ilaçların çılgınca reçete edilmesinden en kârlı çıkanlarsa, satışları akıl almaz boyutlara ulaşan uluslararası ilaç şirketleridir.
Gereksiz ilaç tedavileri, ilaçların artan yan tesirlerine ve sağlık bozucu sonuçlarına ilgisiz doktorlar, hızla artan yanlış teşhis ve yanlış ameliyat vakaları, bütün bu olaylarda tıbbın gösterdiği soğuk ve duyarsız tutum, toplumun yavaş da olsa uyanmasına yol açmaktadır. Hastalıklara çare bulunamıyor, tam tersine tıbbi tedaviler sonucunda hastalıkların direnci artıyor, daha önce hiç bilinmeyen hastalıklar ortaya çıkıyor. Günümüzde iyatrojenik hastalıklar ciddi bir problem teşkil etmektedir. O kadar çok gereksiz uygulama ve tedavi yapılıyor ki, hastaları tıptan, bazı yazarlarımızın deyişiyle “tıp tepmesi”nden koruyacak bir sistem geliştirilmeli! Çünkü insanlar, hastalık ve ölüm korkusuyla kendilerinden ne isteniyorsa yaptırmaya eğilimliler. Böylelikle tıbbi sistem, bilgisini ve etkinliğini kullanarak insanları suistimal edecek bir yapıya bürünmüş oluyor. Modern tıp uygulamalarının giderek artan, önü alınamayan zararlı etkilerini görmezden gelsek bile, artık modern tıbbın yapabileceklerinin sınırına geldiğini kabul etmek zorundayız!
Modern tıbba yönelik eleştiriler, dünya basınının ve entellektüellerin önemli bir malzemesi haline geldi. Modern tıp anlayışına ve onun ilaç endüstrisine inanmayanlar gittikçe çoğalıyor! Modern tıbbın eleştirmenlerine göre de insan, çok çok gelişmiş bir bilgisayara benzer! Onlara göre de, beyindeki nöronlar bilgisayarın kablolarından farksızdır. Organizmanın yalnızca maddi şeylere ihtiyacı olduğunu düşünüyorlar. Kısaca insan dedikleri bu bilgisayarın bir ruhu yok! İşte bizim klasik tıp eğitimi almış, ama sisteme de başkaldırmış hekimlerimizin eksik bıraktıkları nokta tam da burasıdır!
Modern tıbbın tesadüf veya münferit olay saydığı, ciddiye almadığı, hatta alay ettiği tedavi yöntemleri ve olayları o kadar çok ki, bu gerçeği sorgulamaktan imtina eden tıbbın, artık oturup kendi kendini sorgulamasının vakti çoktan geldi, hatta geçiyor!
Uygarlıktan tamamen habersiz, Amazonlar’da veya Papua’da yaşayan vahşi kabilelere mensup insanlar, doğru dürüst hasta bile olmuyorlar! Balta (modern insan) girmemiş ormanlarda yaşayan yerlilere hastalık uğramıyor! Hem de bugünün anlayışıyla hijyenik sayılmayan yerlerde yaşamalarına rağmen. Bu insanların yakalandıkları veya ölümlerine sebep olan hastalıkların tamamı altıyı-yediyi geçmiyor.
Modern tıp, insanı uzuvlarının ve organlarının bir toplamı olarak görüyor, bir bütünü olarak bile değil! Yoksa, bin türlü uzmanlık alanına ayrılmaz, esası gözden kaçırmazdı. Bugünün tıbbı, vücudu binlerce parçaya ayırır ve her bir parçaya bir uzman tayin eder. Bu yüzden asla bütünü göremez. Bütüne bakmak ve hakkında karar vermek için, onlarca uzman bir araya gelip beyin fırtınası yapmak zorundadır. Halbuki esas olan insandır, ama sadece beden olarak değil, bedeni de kapsayan, aşkın bir varlık olarak insan! Modern tıp ruhla maddeyi birbirinden ayırdığı için, hastanın ruhu ortada yok! Bundan dolayı biyomekanik süreçlerin dışında başka süreç görmediği için, bu alan üzerinde istediği gibi tasarrufta bulunuyor.
Bugün bölgesel, ulusal ya da uluslararası bilimsel toplantıların, kongrelerde sunulan bilimsel çalışmaların ve küresel hastalık tedavi kılavuzlarının içeriği, dolaylı ya da doğrudan etki ile büyük oranda ilaç endüstrisi tarafından belirlenmektedir. Bu etkinin bir yansıması olarak, ABD’de %80’i doğrudan hekimlere aktarılmak üzere, ilaç sektörünün promosyona harcadığı paranın 15 milyar dolara ulaştığı bilinmektedir. Endüstrinin, akademik tıbbın kimi alanlarında küresel düzeyde yol açtığı kirlenme o düzeye ulaşmıştır ki; New England Journal Medicine dergisinin eski editörü Dr. Angell, bir yazısında bu durumu “Akademik tıp satılık mı?” başlığı altında irdelemek zorunda kalmıştır.
Yapılan araştırmalara göre, tıp bilgilerinin yarılanma ömrü 2-3 yıldır. 20’nci yüzyılda tıp, neredeyse her 10 yılda bir temel söylemlerini reddeden ve bu kadar yanılgıya rağmen yeni yaklaşımları tereddütsüz kullanan bir sistem, daha doğrusu bir sistemsizlik haline gelmiştir. Sık sık değişen diyet önerileri, mucize diye piyasaya sürülüp, bir kaç sene sonra toplatılmak zorunda kalınan ilaçlar, her gün değişen sağlık tavsiyeleri… Finans kaynağı, tıp biliminin değişmemesini talep ediyor. Çünkü sanayi, ürettiğinin karşılığını almak ister. Patentlenme aşamasına gelinceye kadar, yeni bir ilaç veya buluş için çok büyük araştırma masrafları yapıldığı ve bunu ancak 10-15 yılda geri alabileceği için, en azından bu süre boyunca teorinin değişmemesini talep eder. Tıp bilimi de oradan gelen paralarla araştırma yaptığı için değişmiyor, aynı yerde patinaj yapıyor. Tıp dünyasının artık sistemik bir özeleştiri sürecine ihtiyacı var!
Tıp bir yandan akıl almaz seviyede, ciltler ve kütüphaneler dolusu bilgi yığınına sahip olurken, açılan her kapının ardından, pek çok yeni kapı ile karşılaşmanın sıkıntı ve şaşkınlığını yaşamaktadır. “Yayınla ya da kaybol” kıskacında can çekişen bilim insanlarının çoğu, bilimsel camiada ve dergilerde neyin geçer akçe olduğunu öğrenerek, akademik kariyerlerinde yükselmek amacıyla, özgürce (!), belirli alanlarda gereksiz yere söz söyleyerek ya da çalışma yaparak bilgi kirliliğine neden olmaktadır. Bir örnek vermek gerekirse; sadece T hücresi üzerine yapılan çalışma ve yayınlar, neredeyse orta çaplı bir şehrin alanını kaplayacak kapsama ulaşmıştır. Buna rağmen, bugün T hücresi hakkındaki bilgilerimiz, bilmemiz gerekenin %10’u seviyesinde bile değildir. Akademik yükselme uğruna bu düzeyde bilgi tüketiminin olduğu mevcut kirlilik ortamı, iddia edildiği gibi bilgi toplumunu var etmenin aksine, her türlü etik dışı yayın yapma ihtimaline kapı aralamaktadır.
Modern çağın dini olan serbest piyasanın denetimine girmiş tıp kurumu, Dünya Bankası ve Dünya Sağlık Örgütü’nün önerdiği reformlar doğrultusunda, endüstrinin daha fazla para kazanması için, hayatın kendisini tıbbileştirip bir kazanç kapısı haline getirmiş ise; bu endüstri iktidarının var ettiği bilim ve bilim insanının, dünyaya faydalı işler üretmesini beklemek fazlaca iyimserlik olmaz mı?
Bu yolla üretilen bu ve benzeri sorular, hepimizin zihnine hayatın gerçeği olarak yerleştirilen bir yanılsamadan bizleri kopararak; hayata, bilime, tıbba ve en önemlisi halen yapmakta olduğumuz işe eleştirel bakabilmemizin yolunu açabilir. Belki de o gün Bertrand Russell’ın yıllar önce korktuğu gibi, bilgelikle birleşmeyen kudretimizden ürkebilir, ancak bilgelikle birleşen bilimin insanlığa refah ve mutluluk getirebileceğini fark edebiliriz.
Modern tıbba alternatif olma iddiasıyla ortaya çıkan; fitoterapi, akupunktur, refleksoloji, yoga gibi çoğu Çin ve Hint kaynaklı tedavi yöntemleri de, kısa sürede piyasaya uyum sağlamış, yeni bir umutla çare arayan insanları suistimal etmekten ve kerameti kendinden menkul yeni uzmanlara, hayli tatlı bir kazanç kapısı haline gelmekten kendisini kurtaramamıştır. Günümüzde alternatif tedavi ile ilgili harcamalar, yılda 30 milyar doları aşmış bulunmaktadır. Her televizyon kanalının, her gazetenin, her derginin, türlü dertlere türlü devalar önermekte mahir (!) bir alternatif tıp uzmanı istihdam etmesi boşuna değil herhalde!
Her şeyde ifrata ve tefrite gitmeye meyilli olan insan tabiatı, maalesef tedavi usullerinde de aynı ifrat ve tefrit alışkanlığını göstermiştir. Bu durumdan faydalanan da yine kapitalizm olmuş, kendi krizlerini aşma noktasında yine kendi çarelerini üretmiştir. Postmodern çağda, elinde bulundurduğu en güçlü silah olan kültür endüstrisinin, toplumsal dönüştürme işlevinden de yararlanarak, ekonomik anlamda büyük bir güç olan modern ilaç sektörüne, bir noktada alternatif olarak, geleneksel uygulama ve ürünlerini sunmaktadır. Sağlık gibi toplumsal ve bireysel ölçekte hassas olan bir alanda doğallık miti kullanılarak, hedef kitleye kolaylıkla ulaşılmakta ve hızla büyüyen yeni bir sektör oluşturulmaktadır. Modernlik bizden sorulduğu gibi, doğallık da bizden sorulur, alternatif yöntemler de! Tamamen pozitivist yöntemlerle ve Batının etkisi altında sanatlarını icra eden Müslüman tabipler veya İslam alemindeki tıp bilimi de, komplekslerinden sıyrılıp kendi benliklerinden çıkmış yöntemleri ciddiyetle ele almazlarsa, pek çok yitik malları gibi onu da Batıdan almak zorunda kalacaklardır.
Felsefi bir altyapıyı kurmanın ilk şartı, sorunlar üzerine düşünmeye başlamaktır. Sorunlarınızın farkında iseniz bir derdiniz vardır, derdiniz yoksa düşünceniz, düşünceniz yoksa da felsefeniz olmaz. Derdinin farkında olmayan bir insan yahut toplum ise, karşılaştığı her türlü problemi çözmek için, en kolay çözüm şeklini uygular: İthal çözümleri alır ve olduğu gibi, hiç bir uyarlamaya gitmeksizin hayata geçiriverir. Maalesef Türk toplumu olarak, sadece eğitim alanında değil, sağlık da dahil hemen tüm hayati alanlarda, birkaç yüzyıldır bunun ötesine çok fazla geçebilmiş değiliz. Kurumlarına, siyasal yapısına ve dengelerine, dini değerlerine, ilmi zenginliğine, kültürel kuşatıcılığına karşı oynanmış bu oyunu bozmak, Doğu’nun her evladının boynuna bir borçtur. Şu anda yaşadığımız, tam anlamıyla bir kimlik problemi, bir medeniyet tasavvuru meselesidir.
En önemli ve acilen çözülmesi gereken öncelikli meselemiz; yaşadığımız ülkenin sosyal ve kültürel alt yapısına, insani dokusuna ve tarihsel mirasına uygun olmayan bir eğitim sistemini, standart olarak her kademede gençlerimize dayatıyor oluşumuzdur. Derin bir tefekkürün ürünü olan çözüm önerileri de, ithal çözümlerin geçer akçe olduğu bir toplumda, yankı bile bırakamadan boğulup gitmeye mahkum olmaktadır. İthal çözümlerin uzun vadedeki işe yaramazlığının farkına varan zihinler, artık “bizce nasıl olmalı” sorusunu daha bir ciddiyetle sorup, cevaplar üzerinde müzakere etme cesaretini gösterebiliyorlar. Bu başlangıcı bile, çok, ama çok önemli değişimlerin işaret fişeği olarak yorumlamak ve geleceğe ümitle bakabilmek mümkündür.
Bir kişinin oturup, bu devasa sağlık endüstrisini ve tıp müfredatını yepyeni bir felsefeyle baştan sona tasarlaması, tek başına yapabileceği bir iş değildir. Farklı tecrübe ve bilgilere sahip çok sayıda uzmanın bir araya gelerek yapması gereken; yeni bir insan tanımlaması ve buna dayalı yeni bir tıp felsefesi geliştirilmesi işinden bahsediyoruz.
İkinci Adem olarak da bilinen Hazret-i Nuh’un gemisi, Kitab-ı Mukaddes’e göre Ararat üzerine, Kur’an-ı Kerim’e göre ise Cûdi üzerine oturmuştur. Hangisi kabul edilirse edilsin, bizim için tarihi gerçek değişmemektedir: İnsan neslinin ve medeniyetinin ikinci defa yeryüzüne yayılması bu topraklardan olmuştur. Üzerinde yaşadığımız toprakların, bütün büyük medeniyetlere yataklık etmiş bir kültür beşiği olduğunu sıklıkla kendimize hatırlatarak, tarihi birikimlerimizi gelecek nesillere en iyi şekilde aktarabilmenin sancısını çekmemiz gerektiğini de unutmamak durumundayız. Dünya da aslında bizden bunu bekliyor, ama herhalde şu anda bunun ne onlar, ne de biz tam olarak farkındayız. Muhtac olduğumuz her şey belki de burada, bizimle beraber!
Tevhid anlayışı; insanın kendisi ve çevresiyle uyum içinde olmasını sağlayacak akıl, beden ve ruh birliğini içermektedir. İslam hükeması ve tabipleri, rönesansa kadar geçen yaklaşık bin yıl içerisinde, klinik tıptan cerrahiye, farmakolojiden eczacılığa, hastane yönetiminden tıp eğitimine kadar her alana el uzatmışlar, kalem oynatmışlar ve söz söylemişlerdir. Müslümanların, günümüz anlayışına uygun bir şekilde, bu insan merkezli yaklaşımı tıbba geri getirebilmek için, hiç bir mazerete sığınmadan, var güçleriyle çalışmaları öncelikli görevlerindendir.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s